MRS PS DUBŇANY

Organizace hospodaří na revíru Morava 4B, který tvoří dva rybníky za sebou, oddělené hrází.

 

Rybník Močidla I velikosti 1,2 ha a rybník Močidla II velikosti 1,7 ha. Do revíru se pravidelně vysazují tyto druhy ryb: kapr, amur, štika, candát a lín.Zarybnění je prováděno dle zarybňovacího plánu hospodářem místní organizace. Každý rok pořádá organizace na obou rybnících rybářské závody dospělých a mládeže . Pro nové členy provádíme jednou v roce školení a zkoušky k získání rybářského lístku.
 
 

HISTORIE

 

Místní organizace v Dubňanech vznikla oddělením od místní organizace Hodonín v roce 1992. Do tohoto roku byla v Dubňanech pouze místní skupina, která měla 70 členů a vedoucím místní skupiny byl Kratochvíla Stanislav. Na ustavující schůzi v roce 1992 byl zvolen výbor místní organizace, kontrolní a revizní komise.

 

Předsedou organizace byl zvolen Dvořák Miroslav, místopředsedou Antoš Stanislav, jednatelem Flajsar Zdeněk, hospodářem Trávník Miroslav, pokladníkemFormánek Zdeněk a účetním Dohnálek František. K zakládajícím členům dále patřili: Antoš Zdeněk,Skřivánek Miroslav, Granecz Rudolf, Julínek Miroslav, Chludil Václav, Budiš Jaroslav, Goldschmied Silvestr, Večeřa Josef, Sukač Josef, Vavruša Ladislav, Netušil Jaroslav, ing. Kopl Petr.

Členská základna stoupla v roce 1993 na 214 členů. Po roce činnosti převzal funkci účetního místní organizace Antoš Zdeněk. Od místní organizace Hodonín získala naše organizace rybníky Močidla IJankulovo a jednu mobilní buňku, která sloužila jako kancelář MO. Na revíru Jankulovo, který byl v krásném lesním prostředí pořádala organizace rybářské závody. Tento revír však v roce 1993 zanikl, protože zůstal po uzavření dolu Osvobození bez přítoku vody, který zajišťovala čerpaná voda z dolu. Následně byla ve stejném roce uzavřena smlouva o pronájmu závlahové vodní nádrže Močidla II se zemědělským družstvem Ratíškovice a majitelem Jihomoravskými doly. Tím byl nahrazen zaniklý revír Jankulovo.

V roce 1997 byla nádrž Močidla I odbahněna. Tato akce byla provedena v rámci rekultivace po důlní činnosti a následně byl zpevněn pravý břeh betonovými panely. V roce 2000, kdy probíhal prodej majetku Jihomoravských dolů, odkoupila naše organizace od dolů vodní nádržMočidla II. V roce 2003 dostala organizace darem objekt bývalých sběrných surovin, který se nacházel u rybníku Močidla I. Ing arch. Řihák Jiří vypracoval plány na přestavbu tohoto objektu na klubovnu a v roce 2004 bylo vydáno stavební povolení. Objekt byl celý opláštěn novým dřevěným obkladem, byla zhotovena nová střecha a přistavěno zděné sociální zařízení. Na stavbě pracovali členové organizace v rámci své brigádnické povinnosti a členové výboru místní organizace, kteří zde odpracovali nejvíce brigádnických hodin. Klubovna byla dokončena v roce 2007 a zkolaudována. Od té doby klubovna slouží organizaci nejen na schůze výboru, výdej povolenek, školení, ale také kroužku mladých rybářů. Okolí obou rybníků je pravidelně udržováno, byly zde průběžně vysazovány stromy a tím se stalo toto území města Dubňan odpočinkovou zónou nejen pro rybáře.