Rybářské lístky

Rybářské lístky vydává 
MěÚ Hodonín
Odbor životního prostředí
Národní tř. 25
69501 Hodonín
3. patro


Doklady potřebné k vydání rybářského lístku 
s účinností od 1.7.2006

dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a Vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Rybářské lístky se vydávají na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku

Požadované doklady pro vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku
- občanský průkaz
- osvědčení rybářského svazu o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (pouze v případě prvního rybářského lístku)
nebo
- dosavadní rybářský lístek
- žádost o vydání rybářského lístku – vyplní se na úřadě
(Žádost o vydání rybářského lístku ke stažení)

Požadované doklady pro vydání RL - cizinci:
- pas
- dřívější rybářský lístek
nebo
- jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku
nebo
- osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
nebo
- rybářský lístek, popř. licence, vydaná ve státě, jehož je občanem
- žádost o vydání rybářského lístku – vyplní se na úřadě
(Žádost o vydání rybářského lístku ke stažení)

Poplatky za vystavení rybářského lístku 
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

Odrážka na dobu
1. 1 rok 100
2. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50
3. 3 roky 200
4. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100
5. 10 let 500
6. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250

Poplatek podle druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR.

Výše uvedené platí i pro cizince, rybářský lístek vystavuje úřad podle místa, kde se cizinec zdržuje, nebo má přechodný pobyt.

Cizinci (netýká se občanů Slovenska) musí písemnosti vyhotovené v cizím jazyce předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (§ 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)

Pokud by rybářský lístek vyřizovala jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřená. Plná moc musí obsahovat jméno, datum narození a č. OP pověřovatele i pověřovaného.