Test A: Rybářství

 

              

 

1.         Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na:

a)        produkci vodních organizmů

b)        chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

c)         sportovní rybolov

 

2.         Obecně rybářství dělíme na:

a)      mořské a sladkovodní

b)       říční a potoční

c)       kaprové a kachní

 

3.         Sladkovodní rybářství dělíme:

a)       pouze na rybníkářství a pstruhařství

b)       pouze na rybníkářství a chov vodní drůbeže

c)       na rybníkářství, rybářství ve volných vodách, rybářství v rybochovných objektech s řízeným prostředím

 

4.         Akvakultura je:

a)       kulturní oblast s výrazným podílem vodních ploch

b)      produkce rostlin a živočichů ve vodním prostředí

c)       synchronizované plavání ve volné přírodě

 

5.         Rybníkářství je:

a)      chov ryb na rybnících

b)       hospodaření na rybářských revírech

c)       soustava rybníků

 

6.         Rybářstvím ve volných vodách je:

a)       lov ryb na vodách, které nemají ani majitele ani uživatele

b)      hospodaření na rybářských revírech

c)       lov ryb bez omezení a pravidel

 

7.         Důvody chovu ryb:

a)      záchrana ohrožených druhů ryb

b)      výroba násad pro zarybnění rybářských revírů

c)       krmení rybožravých predátorů ve volné přírodě

 

8.         Co rozumíme pod pojmem reprodukce ryb:

a)       přehrávání hlasových projevů ryb

b)      rozmnožování ryb

c)       obrázky ryb

 

9.         Co je umělá reprodukce:

a)      rozmnožování ryb mimo jejich přirozené prostředí za vydatné pomoci člověka

b)      rozmnožování ryb v uměle vytvořených podmínkách

c)       umělecké ztvárnění jednotlivých druhů ryb

 

10.     Trdliště je:

a)      místo přirozeného rozmnožování ryb

b)       taneční parket

c)       vývojové stádium lososa

 

11.     Rybářský revír:

a)       slouží k intenzivnímu chovu ryb

b)      slouží ke sportovnímu rybolovu

c)       může být i rybník, který není využíván k chovu ryb

 

12.     Sportovní rybolov lze provozovat:

a)      na rybářských revírech

b)       na chovných rybnících

c)       na kterékoliv vodní ploše

 

 

 

 

 

13.     Podle režimu rybolovu se rybářské revíry dělí na:

a)      pstruhové a mimopstruhové

b)       pstruhové a kaprové

c)       pstruhové,  mimopstruhové  s  výskytem  lososovitých ryb (starší označení tzv. smíšené) a mimopstruhové

 

14.     Sportovní rybolov je:

a)      lov ryb udicí

b)       lov ryb hromadně účinnými metodami

c)       počítačová hra

 

15.     Speciální rybochovná zařízení jsou:

a)       rybníky v soustavě

b)      sádky

c)       líhně

 

16.     Udolní nádrž je:

a)       rybník v údolí

b)      nádrže na toku vzniklé přehrazením údolí

c)       vodní plochy vzniklé důlní činností

 

17.     Uzavřenou vodní plochou je vodní útvar povrchových vod, který:

a)      není volně spojen s přítokem ani odtokem

b)       není volně spojen s odtokem

c)       není volně spojen s přítokem

 

18.     Rybník je:

a)        vodní dílo určené především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu

b)         vodní dílo určené především k chovu ryb, ve kterém nelze regulovat vodní hladinu

c)         krajinotvorný prvek 

 

19.     Součástí rybníka je:

a)       hráz, výpustný a nápustný objekt, loviště, kádiště, hlavní a vedlejší stoka, obslužná komunikace

b)      hráz, výpustný a nápustný objekt, loviště, kádiště, hlavní a vedlejší stoka, bezpečnostní přeliv

c)       hráz, výpustný a nápustný objekt, loviště, kádiště, hlavní a vedlejší stoka, sklad krmení

 

20.     Bezpečnostní přeliv je:

a)      objekt pro bezpečné převedení velkých povodňových průtoků

b)       objekt pro bezpečné převedení rybí obsádky do loviště pod hrází

c)       zařízení, regulující přítok vody do rybníka

 

21.     Požerák je:

a)       jeden ze zubů u kaprovitých ryb

b)      typ vypouštěcího zařízení rybníka

c)       podavač ryb v průmyslové zpracovně

 

22.     Rybí přechod:

a)      technické zařízení umožňující rybám překonávat příčné překážky na toku

b)       zařízení sloužící k dopravě ryb při třídění na sádkách

c)       změna životních funkcí organizmu způsobená stářím ryb

 

23.     Rybníkem není:

a)      důlní propadlina

b)       rybník bez vlastního přítoku

c)       slepé rameno toku

 

24.     Komorový rybník je:

a)       rybník nevyužívaný pro chov ryb

b)      rybník sloužící k přezimování rybích obsádek

c)       rybník sloužící k rozkrmu ranných stádií ryb

 

25.     Výtažník slouží k:

a)      rybník sloužící k chovu násadových ryb

b)       zařízení sloužící k odlovu ryb vytahujících do přítoků

c)       nádrž sloužící k výtěru ryb

 

 

26.     Významnými osobnostmi českého rybářství byli:

a)      Krčín, Šusta

b)       Stabil, Silon

c)       Laurin, Klement

 

27.     První zprávy o zakládání rybníků pochází z:

a)      Číny

b)       Ruska

c)       Ohnivé země

 

28.     Mezi fyzikální vlastnosti vody patří:

a)      teplota

b)      průhlednost

c)       hustota

 

29.     Mezi fyzikální vlastnosti vody patří:

a)      skupenství

b)       obsah rozpuštěných plynů

c)       pH

 

30.     Nejnižší teplota vody v letním období je:

a)       u hladiny

b)       uprostřed vodního sloupce

c)       u dna

 

31.     Mezi chemické vlastnosti vody patří:

a)      obsah rozpouštěných plynů

b)       teplota

c)       pH

 

32.     Mezi chemické vlastnosti vody patří:

a)      obsah rozpuštěných solí

b)      kyselost

c)       zásaditost

 

33.     pH označuje:

a)      reakci vody

b)       zkratka pro okres Pelhřimov

c)       zkratka pro název ryby plotice hnědá

 

34.     Prosekávání ledu na rybnících v zimním období slouží k:

a)       vytvoření plavební dráhy pro otužilce

b)      prosvětlení vodního sloupce

c)       výměně plynů

 

35.     Označení "hlavní potrava ryb" vyjadřuje:

a)       potravu, kterou ryby přijímají příležitostně

b)      potravu, kterou  za normálních  podmínek ryby přijímají přednostně

c)       potravu, bez které nejsou ryby schopny další existence

 

36.     Plankton je:

a)       společenství všech živočichů ve vodním prostředí

b)      společenstvo organizmů vznášejících se ve vodě, které nedokáže vlastním aktivním pohybem překonávat rychlejší proud

c)       potrava ryb nacházející se ve dně

 

37.     Mezi plankton nepatří:

a)      kapr

b)       buchanka

c)       rákos

 

38.     Zooplankton je:

a)      hlavní potravou většiny ryb ve stojatých vodách

b)       označení pro skupinu ryb živících se rostlinami

c)       živočišná složka planktonu

 

 

 

39.     Bentos je označení pro:

a)       drobné živočichy žijící na hladině

b)       hmyz dopadající na hladinu

c)       drobné živočichy vyskytující se převážně u dna nebo na ponořených rostlinách

 

40.     Mezi bentos nepatří:

a)       blešivec

b)      amur

c)       orobinec

 

41.     Zoobentos je:

d)      hlavní potravou většiny ryb v tekoucích vodách i větších jedinců ve vodách stojatých

e)       označení pro skupinu ryb živících se rostlinami

f)        živočišná složka bentosu

 

42.      Vodní organizmus je:

a)       pobřežní porosty, které svými kořenovými systémy zasahují do vody

b)       živočichové, kteří potřebují k zachování životních funkcí vodu

c)       vodní živočich nebo rostlina, který je zdrojem potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí

 

43.     Náletová potrava je:

a)      tvořena hmyzem, který se dostává na hladinu nebo ve vodě utone

b)       potrava ryb která je přinášena proudem a její hlavní složkou jsou drobné rybky

c)       krmení pro ryby sypané na hladinu

 

44.     Náletová potrava je hlavní potravou ryb:

a)       žijících u dna

b)       býložravých

c)       žijících u hladiny

 

45.     Do náletové potravy řadíme:

a)      jepice a chrostíky

b)       labutě a kachny

c)       luční kobylky a mravence

 

46.     Udicí se rozumí:

a)      silon, čihátko, zátěž, háček, nástraha

b)       prut, silon, čihátko, zátěž, háček, nástraha

c)       prut, naviják, silon, čihátko, zátěž, háček, nástraha

 

47.     Rybářský prut:

a)      slouží k nahazování a ovládání nástrahy

b)      slouží k zasekávání a zdolávání ryby

c)       je opěrná hůl pro rybáře

 

48.     Multiplikátor je:

a)       vícefunkční přístroj pro vyhledávání ryb

b)      druh rybářského navijáku

c)       dávkovač krmení

 

49.     Echolot je:

a)      přístroj pro vyhledávání ryb a mapování dna

b)       druh ryby

c)       ozvěna

 

50.     Rybářské sítě se dělí na:

a)      svislé, vodorovné, vrhací

b)      zátahové a podložní

c)       s okama a bez ok

 

51.     Nevod a vatka jsou sítě:

a)      zátahové

b)       vodorovné

c)       nejsou sítě

 

 

 

52.     Ténata patří mezi:

a)      svislé sítě

b)       zátahové sítě

c)       vodorovné sítě

 

53.     Třeboňská lžíce se používá k:

a)      odlovu váčkového plůdku ryb

b)       konzumaci ryb a rybích polévek

c)       dávkování krmení pro plůdek ryb

 

54.     Monokulturní obsádka je:

a)       obsádka rybníka tvořena více druhy kaprovitých ryb

b)      obsádka rybníka tvořená výhradně jedním druhem hospodářsky cenných ryb

c)       obsádka rybníka tvořena více druhy dravých ryb

 

55.     Polykulturní obsádka:

a)       obsádka nekulturních druhů ryb

b)       obsádka rybníka tvořená výhradně jedním druhem hospodářsky cenných ryb

c)       obsádka rybníka tvořená více druhy hospodářsky cenných ryb

 

56.     Vodním živočichem je:

a)       potápka

b)       potápěč

c)       potápník

 

57.     Význam vodních rostlin spočívá v:

a)       vytváří úkryty pro ryby

b)       nemají význam

c)       produkují kyslík

 

58.     Vodní rostliny se podílí na:

a)      koloběhu plynů ve vodě

b)      ochraně vodní hladiny před povětrnostními vlivy

c)       zastínění vodní hladiny

 

59.     Mezi vodní rostliny patří:

a)      rákos

b)      okřehek

c)       vrba

 

60.     Vodní květ je výraz pro:

a)       druh leknínu

b)      hromadný výskyt sinic a řas vytvářející v letních měsících na hladině souvislé povlaky

c)       kvetoucí vodní rostliny