Zápis z výroční členská schůze MO Dubňany  2009

 

 

Schůzi zahájil a řídil jednatel organizace Flajsar Zdeněk.
V úvodu schůze byl schválen program a pracovní komise, mandátová a návrhová.

 

Jednotlivými členy výboru byly podány zprávy:

Zprávu o činnosti MO za rok 2008 přednesl předseda Dvořák Miroslav.

Hospodář MO Řihák Petr seznámil přítomné se zarybněním revíru Morava 4B v roce 2008, s plánemzarybnění na rok 2009sumarizací úlovků a s největšími úlovky , kterých dosáhli naši členové v roce 2008. Informoval také členy o chybách, kterých se dopouštějí při vypisování docházek k vodě a sumářů.

O brigádnické činnosti v roce 2008 podal informaci místopředseda MO Antoš Stanislav a zároveň předneslplán práce MO na rok 2009. Hovořil také o tom, že mnoho členů raději brigádu uhradí, než by ji odpracovali.

Za kroužek mladých rybářů podal zprávu jeho vedoucí, Tinka Tomáš. Hovořil o tom, že kroužek navštěvují i děti z okolí našeho města. Letos absolvovalo zkoušky 10 dětí.

S hospodařením organizace v roce 2008 a s plánem rozpočtu na rok 2009 seznámil členy účetní MO Antoš Zdeněk. Oba dokumenty byly schváleny.

Předseda KRK podal členům zprávu o provedených kontrolách v roce 2008. V roce 2008 byla v organizaci i kontrola svazové KRK. Při kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření.

Za zásluhy o výstavbu klubovny MO byli vyznamenáni členové výboru:

Odznakem III.stupně

Flajsar Zdeněk - jednatel MO
Budiš Jaroslav - člen hospodářské skupiny

Odznakem II. stupně

Dvořák Miroslav - předseda MO
Antoš Stanislav - místopředseda MO

 

V diskusi byly zodpovězeny otázky členů týkající se jak rybolovu, tak i činnosti naší MO. Otázky zodpověděli předseda a hospodář MO.
Dle mandátní komise se výroční členské schůze zúčastnilo 70 členů.

 

Z návrhu na usnesení vyplynuly pro výbor MO tyto úkoly:
Předložit vodoprávnímu úřadu Hodonín ke schválení manipulační a provozní řád nádrží Močidla I a Močidla II.
Zažádat o povolení k nakládání s vodami.
Usilovat o odkoupení zbývajících pozemků, které zasahují do vodní plochy nádrže Močidla II.

 

Závěr schůze provedl předseda organizace. Popřál všem členům hodně zdraví a krásných zážitků u vody.

 

Dne 8.3.2009 zapsal Flajsar Zdeněk