Členská schůze 2010

 

 Schůzi zahájil a řídil jednatel MO Flajsar Zdeněk. Po zahájení byl schválen program schůze a mandátová komise ve složení Budiš Jaroslav - předseda, Houzar Miroslav, Pilát Josef - členové. Návrhová komise byla zvolena v tomto složení: Vavruša Ladislav - předseda, Macek František, Bouchal Jan - členové.

 

Dalším bodem schůze byla zpráva o činnost MO za rok 2009. Zprávu přednesl předseda Dvořák Miroslav a seznámil přítomné s činností MO za rok 2009. Zdůraznil především malé zapojení členů do brigádnické činnosti.
Členská základna organizace v roce 2009 stoupla na 331 členů. Z tohoto počtu je 282 dospělých, 14 mládeže věku 16-18 let
a 35 mládeže věku 8-15 let.

Hlavním úkolem pro výbor bylo dokončit schválení manipulačního řádu a nakládání s vodami obou nádrží. Tento úkol byl splněn a nádrže jsou již provozovány dle vodního zákona. Co se nepodařilo splnit je výkup pozemků. Tento úkol čeká výbor MO v roce 2010. Seznámil také členy s obsahem jednání svazového výboru v roce 2009, hlavně jak pokračuje jednání ohledně 24 hodinového rybolovu dle požadavků sjezdu MRS na návrh některých organizací. Předseda také přednesl výsledky socioekonomické studie Českého a Moravského rybářského svazu, která byla vypracována na základě dotazníků členské základny. Zhodnotil také rybářské závody dospělých a dětí a konstatoval, že závodů pro děti se zúčastňuje stále méně dětí. Uvažuje se, pokud se to v roce 2010 nezlepší, o spojení obou závodů. Závěrem svého vystoupení požádal předseda členy, kteří by měli zájem pracovat ve výboru, aby se přihlásili v průběhu roku 2010 a 2011 a mohli být zařazeni na kandidátku dalších voleb. Někteří členové pracují ve výboru více jak 15 let a chtěli by již práci ve výboru ukončit.

Místopředseda MO Antoš Stanislav přednesl zprávu o brigádnické činnosti v roce 2009 a plán práce na rok 2010. O zarybnění revíru Morava 4B v roce 2009 a plánu zarybnění na rok 2010 informoval hospodář Řihák Petr. Za nemocného vedoucího mládeže Tomáše Tinku přednesl zprávu o činnosti rybářského kroužku mládeže. Kroužek navštěvovalo 13 dětí. Všechny děti úspěšně složily zkoušky .

Předseda KRK Ing. Hromek Josef informoval výroční schůzi o činnosti KRK za rok 2009, provedl kontrolu plnění usnesení minulé výroční členské schůze a seznámil přítomné s plánovanou činností v roce 2010.

 

Za mandátovou komisi vystoupil její předseda Budiš Jaroslav a oznámil, že výroční členské schůze se zúčastnilo 58 členů což je velmi slabá účast.

Po přednesení účetní uzávěrky za rok 2009 a rozpočtu na rok 2010 účetním MO Zdeňkem Antošem byly tyto dokumenty schváleny členskou schůzí.

V diskusi na dotazy členů odpověděli předseda a hospodář organizace.

Předseda návrhové komise Vavruša Ladislav přednesl návrh na usnesení výroční členské schůze. Z návrhu vyplývá pro výbor MO tento úkol: vykoupení pozemků Močidla II, které zasahují do vodní plochy. Usnesení bylo schváleno.

Závěr schůze provedl jednatel MO Flajsar Zdeněk. Poděkoval členům za účast a popřál jim hodně zdraví a krásných chvil u vody v roce2010.

 

V Dubňanech dne 7.3.2010                                                        Zapsal: Flajsar Zdeněk